top of page

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wat is ACT?

ACT is een vorm van gedragstherapie dat niet zozeer het probleem waarmee de cliënt komt, wilt oplossen, maar eerder de cliënt om het probleem te accepteren. Vanuit deze acceptatie kan er weer energie beschikbaar komen voor de dingen die de cliënt graag in zijn/haar leven wilt doen.

De ACT-theorie gaat uit van een hexagram (zie afbeelding). Dit is een model van zes punten, waarvan de ACT zegt dat als je volgens deze zes punten leeft, je niet ongelukkig kan zijn.

Net als bij de Gestaltmethodiek is ook bij ACT het "hier & nu" belangrijk. Veel mensen leven in het verleden over in de toekomst (zijn bang voor wat er komen gaat), maar kunnen niet in het "nu" blijven. Binnen de ACT staan we daarbij stil.

Een ander belangrijk begrip in de ACT-theorie is "defusie". Veel mensen zijn gefuseerd met hun gedachten en gevoelens. Veel van onze gedachten roepen direct een bepaald gevoel op. Bijvoorbeeld: Niemand vindt mij echt leuk. En deze gedachte maakt somber. Binnen de ACT-therapie wordt met deze gefuseerde gedachte aan de slag gegaan en wordt cliënt met afstand naar zijn eigen gedachten kan kijken (defusie).

Veel mensen leven niet naar hun persoonlijke waarde(n). Volgens ACT is dat een belangrijke reden om ongelukkig te zijn. Maar wat je persoonlijke waarde(n) is, is voor veel mensen onduidelijk. Binnen de therapie wordt met oefeningen deze waarden bloot gelegd.

En als de waarde(n) voor de cliënt bekend is, is het belangrijk dat deze met toewijding (toegewijde actie noemt ACT dit) integreert in zijn leven. 

Toepassing van ACT

ACT wordt vooral ingezet voor individuele therapie. Het is effectief gebleken bij depressieve problemen en diverse angststoornissen. Toch wordt ook binnen relatietherapie ACT gebruikt. Dit heeft te maken met dat naast de dynamiek van de relatie - de verbondenheid - partners ook altijd een eigen proces hebben. 

Screenshot 2023-03-14 08.12.35.png
bottom of page