top of page

Algemene voorwaarden

Definitiebepaling

 • Praktijk Peter Vergeer is een therapiepraktijk met als hoofdvestiging de Abstederdijk 33 in Utrecht. Praktijk Peter Vergeer staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 57990433.

 • Met “de therapeut” wordt Peter Vergeer bedoeld.

 • Met “cliënt” of “cliënten” zijn de mensen die in begeleiding bij Peter Vergeer zijn.

 • Met "hoofdcliënt" wordt degene bedoeld die zich als eerste via de website of telefonisch aangemeld heeft.

 • Partners is in de tekst van de Algemene voorwaarden synoniem aan cliënt(en), ook als de relatie voor cliënten beëindigd is.

 • Met “Je” bedoelen we beide partners.

 • Met "therapiegesprek" wordt een individuele sessie of relatiegesprek bedoeld, maar niet het kennismakingsgesprek. Voor het kennismakingsgesprek zijn aparte voorwaarden binnen deze Algemene voorwaarden opgemaakt.

 

Artikel 1 – annuleren afspraak

 1. Indien een therapiegesprek uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, wordt dit niet in rekening gebracht. Wordt de afspraak binnen 24 uur geannuleerd, wordt deze volledig in rekening gebracht. Ook als er sprake is van overmacht.

 2. Voor het annuleren van de afspraak is/zijn cliënt(en) zelf verantwoordelijk. 

 3. Indien partners uit elkaar gaan, blijven beiden verantwoordelijk voor de afspraak.

Artikel 2 – tarieven

 1. Praktijk Peter Vergeer hanteert een vast tarief voor de gesprekken. Zie hiervoor de pagina met tarieven.

 2. Een gesprek duurt maximaal 90 minuten.

 3. Duurt een gesprek langer dan 90 minuten, dan wordt per 15 minuten het tarief naar rato van het vaste tarief verhoogd (een gesprek van 105 minuten kost: vaste tarief + (vaste tarief / 4).

 4. Voor gesprekken die na 18:00 uur starten, wordt een avondtarief gerekend. Het avondtarief komt boven op het gesprekstarief.

Artikel 3 – facturatie

 1. De factuur wordt direct na elke sessie verstuurd.

 2. De factuur wordt per e-mail verstuurd naar degene die als hoofdcliënt geregistreerd staat. Indien de wens bestaat dat de andere partner als hoofdcliënt genoteerd staat, kan dit tijdens de sessies aangegeven worden.

 3. Cliënt(en) zijn verplicht om te zorgen dat het juiste e-mailadres en adresgegevens bij praktijk Peter Vergeer bekend zijn. Om typefouten bij het invoeren van e-mailadressen te voorkomen, lever je nieuwe e-mailadressen altijd digitaal (bij voorkeur via e-mail) aan.

 4. Bij relatietherapie zijn en blijven beide partners verantwoordelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag. Dit geldt ook indien partners besluiten om de relatie te beëindigen.

 5. Indien partners het factuurbedrag onderling willen verdelen, doen zij dit buiten praktijk Peter Vergeer om.

 6. Indien niet binnen de aangegeven termijnen van 14 dagen aan de betaling van de factuur is voldaan, ontvangt de cliënt per e-mail een herinnering. Indien de factuur vervolgens nog niet aan de betaling van de factuur wordt voldaan, ontvangt de cliënt per e-mail een tweede herinnering. Indien een derde herinnering nodig is, wordt deze per post verstuurd. Het openstaande bedrag wordt dan vermeerderd met 50 euro administratieve kosten.

 7. Cliënt(en) heeft/hebben altijd recht om een betalingsregeling te treffen. Cliënt(en) dienen hiervoor schriftelijk een voorstel in.

Artikel 4 - kennismakingsgesprek

 • Het kennismakingsgesprek duur maximaal 30 minuten.

 • Het kennismakingsgesprek is gratis.

 • Het kennismakingsgesprek is mogelijk voor zowel cliënten die voor relatiegesprekken komen als voor cliënten die voor individuele gesprekken komen.

 • Er wordt tijdens het kennismakingsgesprek niet gestart met therapie.

 • Voor een aantal (relationele) problemen is het kennismakingsgesprek uitgesloten:

  • indien er sprake is van een affaire;​

  • indien er sprake is van een acute crisis.

 • Indien tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat er toch al hulpverleningsinterventies nodig zijn, zal het kennismakingsgesprek omgezet worden naar een (betaalde) therapiesessie. Dit gebeurt in overleg met de cliënt.​

 • Indien cliënten te laat afmelden of niet komen opdagen op het kennismakingsgesprek zal een volledige gesprekssessie gefactureerd worden.

 • Op het kennismakingsgesprek zijn eveneens de privacy- en klachtreglement van toepassing.
   

Artikel 5 – inzagerecht

 1. Cliënten hebben het recht om hun dossier in te zien. Hiervoor gelden de volgende regels:

  1. de aanvraag voor inzage wordt schriftelijk ingediend.

  2. Binnen 10 werkdagen maakt de therapeut een afspraak om het dossier in te zien.

  3. Desgewenst kan de cliënt een schriftelijke kopie van het dossier ontvangen.

 2. In het kader van relatietherapie wordt één dossier op naam van de hoofdcliënt aangemaakt. Dit dossier geldt voor beide partners. Verzoek tot inzage dient derhalve door beide partners, schriftelijk, aangevraagd te worden. Indien één van de partners weigert om toestemming tot inzage te geven, kan het dossier niet worden ingezien.

 3. Indien één van de partners een schriftelijke rapportage wenst te ontvangen, kan dit, met instemming van de andere partner, verstrekt worden. De andere partner krijgt in dat geval automatisch hetzelfde verslag verstrekt.

 

Artikel 6 – meldcode

 1. Praktijk Peter Vergeer is wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben (klik hier voor wettekst). Bij vermoedens van kindermishandeling volgen volgens wetswegen een aantal stappen.

De stappen van de meldcode zijn:
1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen.
3. De uitkomst hiervan met de cliënt(en) bespreken.
4. Wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
5. Beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

 

Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. Praktijk Peter Vergeer is verplicht te checken of er kinderen aanwezig zijn in jullie gezin. Eventuele signalen van mishandeling brengen wij tijdens het gesprek in kaart.

Artikel 7 – privacyregeling

 1. Praktijk Peter Vergeer is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht. Zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt(en) verstrekt hij geen gegevens aan derden.

 2. Als het informatie betreft die beide partners raken, zullen beide partners toestemming moeten verlenen.

 3. Praktijk Peter Vergeer werkt met een verwerkingsregister zoals voorgeschreven door de AVG. Dit is hier in te zien.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid.

artikel 8 – klachtrecht

 1. Praktijk Peter Vergeer hanteert een klachtreglement. Klik hier voor meer informatie.

bottom of page