Teamconflicten komen regelmatig voor. Dit geldt voor non-profit organisaties, overheidsorganisaties en commerciële bedrijven. Op zichzelf is dit ook niet vreemd, want waar mensen met elkaar samenwerken ontstaan spanningen. Teamconflicten gaan ten koste van arbeidsvreugde en kost een bedrijf veel geld. De productie van medewerkers vermindert, het ziekteverzuim loopt op en het personeelsverloop is groter. Alle reden om teamconflicten snel op te lossen.

Als manager zult u eerst zelf het teamconflict willen aanpakken, eventueel ondersteund door een staflid. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, is het tijd voor een externe teamcoach. Maar hoe vindt u een geschikte teamcoach? Niet elke teamcoach kan teamconflicten oplossen. Veel teamcoaches werken met methoden die teamrollen of communicatiestijlen bloot leggen, maar dit zijn geen methoden die conflicten oplossen. Het aanpakken van teamconflicten vraagt specialistisch werk.

Peter Vergeer is als systeemtherapeut en supervisor bekend met teamconflicten. Met een zelf ontwikkeld model, de routekaart, pakt hij op effectieve wijze elk teamconflict aan.

team met puzzelblokjes

De routekaart voor teamconflict

De “Routekaart voor teamconflicten” is een methodische aanpak van het teamconflict. Het heeft iets weg van een routekaart voor toeristen. De route (lees: werkwijze) ligt in grote lijnen vast, maar er is ruimte om uitstapjes te maken. De “uitstapjes” worden organisch gemaakt, dat wil zeggen op het moment dat het zich aandient, en voelt natuurlijk aan. De uitstapjes worden niet zomaar gemaakt, maar worden tijdens de bijeenkomsten door de teamcoach verantwoord. Zo blijft elke deelnemer aan het proces aangehaakt. De combinatie van een vaste aanpak met daarin de mogelijkheid om op behoeften van het team in te gaan, is de kracht van deze Routekaart.

De Route

De Routekaart kent de volgende stappen:

  1. Met de opdrachtgever vindt er eerst een gesprek plaats om de opdracht te verkennen. Hoe ziet hij/zij het conflict, wat is de aanspreekcultuur, wat zou het gewenste resultaat zijn, enz?
  2. Stap 2 is de inventarisatieronde. Met alle teamleden wordt een individueel gesprek gevoerd om na te gaan hoe zij in het proces staan. Waar lopen zij tegen aan, wat zien zij als reden dat het niet goed gaat, welke aandeel hebben zij in dit proces en welke bijdrage kunnen zij leveren ten gunste van de uitkomst? Het onderzoeken en vergroten van commitment staat hierin centraal.
  3. In de bespreekronde, stap 3, komt het team minimaal drie keer bij elkaar. In deze bijeenkomsten brengen we het teamconflict in kaart en wordt deze als een relationeel probleem herbenoemd. Vervolgens werken we toe aan een oplossing waar iedereen zijn aandeel aan levert. De ervaring leert dat stap 3 voor de meeste mensen het spannendste deel van het traject is. Dit is bekend en als procesbewaker zorgt de teamcoach er voor dat ook deze stap voor iedereen veilig blijft voelen.
  4. In stap 4 wordt na 3 maanden een follow-up gehouden om te kijken of de gekozen oplossing voldoende effect heeft.
  5. Stap 5 is een afrondend gesprek met de opdrachtgever. Is er voldoende resultaat? Is het proces naar tevredenheid belopen? Is er voldoende borging? enz.

Door het traject heen is er sprake van évaluation permanente. Dit borgt dat het proces tijdig bijgestuurd kan worden.

Praktische zaken

  • De benodigde aantal sessie en de momenten waarop deze plaatsvinden, wordt in het eerste gesprek met de leidinggevende besproken en vastgelegd.
  • Een offerte wordt toegestuurd na het eerste gesprek. Een basisroutekaart (intake, 3 bijeenkomsten, follow-up team, afsluitend gesprek leidinggevende) kost 2500 euro (excl btw).
  • Er kan met teamcoaching gestart worden indien er een getekende opdracht ligt.

Bel of mail om een afspraak te maken. 06 – 124 277 60 of mail@petervergeer.nl